Health & Safety

RÁITEAS POLASAÍ
SLÁINTE agus SABHÁILTEACHTA

Aithníonn Bord Bainistíochta Ghaelacoil Ultain an tábhacht a bhaineann leis an reachtaíocht a cuirtear i bhfeidhm san Acht um Slándáil, Sláinte agus Leas 2005.

Leagann an Raiteas Slándála amach polasaí slándala An Bhoird Bainistíochta, maraon le cuntas ar na bealaí ina gcuirfear an polasaí sin i gcrích. Is é aidhm an Bhoird Bainistíochta gach dícheall a dheánamh timpeallacht shlán, shláintiúil a sholátar dá fhostaithe agus dá dhaltaí uile, agus a dhulgais i leith gach baill den phobal lena mbíonn teagmháil aige a chomhlíonadh.

Éilíonn an polasaí seo comhoibriú ó gach fostaí.

Tá ar intinn ag an mbord athbhreithniú a dhéanamh go rialta ar an ráiteas seo, i bhfianaise a thaithí féin, i bhfianaise athraithe sa reachtaíocht, agus i bhfianaise athraithe ar bith eile a bhaineann le hábhar.

Déanfaidh an Bord iniúchadh slándála go bliantúil, agus tabharfar tuairisc don bhfoireann.
Déanfar an t-iniúchadh seo níos minice má bhíonn iarratas air sin ón mBord nó ón bhfoireann.

Déanfar measúnú ar thuairiscí breoiteachta nó timpiste chun a chinnitiú go gcuirfear i bhfeidhm nósanna imeachta a laghdóidh oiread agus is féidir an bhreoiteacht nó na timpistí sin.

Ta an ráiteas seo ar fáil d’fhostaithe uilig na scoile agus don Choiste Tuismitheoirí.

Is é Joe Ó Gallchóir, Príomhoide na scoile, a dhéanfaidh an daingniú, le cuidiú Oifeagach Slandála an Bhoird.

Polasaí Sláinte agus Sabháilteachta

1. 1 Is iad seo thíos baill an Bhoird Bainistíochta:

Cathaoirleach: Breandán Ó Dufaigh
Rúnaí: Joe Ó Gallchóir
Cisteoir: Claire Burke
Baill eile an Bhoird: Seán Ó Máirtín, Íde Hennessy, Marion Nic Gabhann, An tAthairMcEneaney, Brendan Buckley

1.2 Cinnteoidh an Bord Bainistíochta go bhfuil, an fhad agus is féidir, na caighdeáin
is airde slándála i bhfeidhm sa scoil, agus go bhfuil ar a laghad forálacha an Achta Um Shlándáil, Sláinte agus Leas i bhfeidhm.

1. 3  Is mian leis an mBord Bainistíochta a chinntiú an oiread agus is féidir:

 1. go bhfuil dearadh, soláthar agus cothabháil gach áite i staid atá slán baol do shláinte
 2. go bhfuil dearadh, soláthar agus cothabháil bealaí isteach agus amach ón scoil i staid atá slán gan baol do shláinte
 3. dea-dearadh, soláthar agus cothabháil ar fhearas agus ar innealra
 4. go ndéantar nósanna oibre a phleanáil, a eagrú, agus a chur i gcrích ar bhealaí atá sábháilte, i dtreo is nach bhfuil aon bhaol iontu do shláinte
 5. go gcuirfear oiliúint i dteicnící cearta ardaithe daltaí ar fáil don bhfoireann maraon le hoiliúint maidir le plé le hiompar dúshlánach ins na daltaí
 6. go soláthrófar pé eolas, oiliúint, traenáil, agus maoirseacht atá riachtanach chun slándáil agus sláinte ag obair a chinntiú do na fostaithe
 7. go soláthrófar éadach cosanta oiriúnach faoi mar is gá chun sláinte agus slándáil fostaithe a chinntiú
 8. go ndéanfar cleachtadh agus aithchleachtadh mar is cuí ar phleananna sásúla chun plé le héigeandáil, m.sh. druil thine, plé le gortaithe 7rl
 9. slándáil agus cosaint ar bhaol sláinte maidir le húsáid aon fhearais nó aon substainte
 10. soláthar agus cothabháil áiseanna agus socraithe maidir le leas fostaithe ag obair
 11. soláthar, de réir mar is gá, seirbhísí daoine oilte chun sláinte agus slándáil na foirne oibre a chinntiú
 12. aithbhreithniú rialta an ráitis slándála
 13. go leagfar síos proiseas trína raghfar i gcomhairle maidir le sláinte agus le slándáil
 14. go leagfar síos socraithe chun ionadaí fostaithe maidir le sláinte agus le slándáil a roghnú as an bhfoireann teagaisc

1. 4. Aithníonn an Bord Bainistíochta go gclúdaíonn a dhualgaisí reachtúla faoin reachtaíocht a chuid fostaithe, daltaí, aon duine a bhfuil gnó dlisteanach leis an scoile aige/aici, agus an pobal.

1. 5. Cinnteoidh Bord Bainistíochta Ghaelscoil Ultain go gcuirfear i bhfeidhm forálacha an Achta um Shlándáil, Sláinte agus Leas 2005.

Dualgais Fostaithe

1. Is é dualgas gach aon fhostaí an fhad is atá sé/sí ag obair:

 1. cúram ciallmhar a dhéanamh dá S(h)lándáil. dá S(h)láinte agus dá leas féin, agus d’aon duine eile a mbeadh tionchar ag gníomh nó ag faillí an fhostaí air/uirthi le linn a t(h)réimhse oibre.
 2. comhoibriú lena f(h)ostóir agus le duine ar bith eile ar bhealach a chuirfidh ar chumas an fhostóra nó an duine eile forálacha na reachtaíochta cuí a chomhlíonadh
 3. feisteas cosanta, fearas, áiseanna nó aon rud eile a soláthraítear (don bhfostaí sin amháin nó don bhfoireann tré chéile) a úsáid ar bhealach a chinntíonn sláinte agus slándáil an fhostaí sin agus duine ar bith eile
 4. aon mháchail nó aon locht ar an láthair oibre, nó ar aon fhearas, nó ar aon inneallra, nó ar aon nós imeachta a chur in iúl don Bhord Bainistíochta a luaithe is a tugtar faoi deara é

2. Ní chuirfidh aon duine isteach le míchúram nó d’aon ghnó ar aon fhearas, ar aon fheisteas cosanta, nó ar aon earra eile a sholáthraíonn an ord chun críche forálacha reachtaíochta sláinte/slándála a chomhlíonadh

3. Cinnteoidh fostaithe, trí úsáid a bhaint as an bhfearas agus as na háiseanna a soláthraitear, go gcuirfear obair i gcrích ar na bealaí is cúramaí agus is sláinte is féidir Eolas agus Comhairle.

Is é polasaí Bhoird Bhainistíochta Ghaelscoil Ultain:

 1. dul i gcomhairle leis an bhfoireann nuair atá Ráiteas Slándála agus Foirmeacha Smachta Guaise á n-ullmhú.
 2. cóip don ráiteas Slándála a thabhairt do gach ball foirne atá agus a bheidh sa scoil.
 3. go gcuirfear aon eolas breise, nó aon treoracha maidir le Sláinte, Slaándáil agus Leas nach bhfuil sa ráiteas seo ar fáil d’fostaithe faoi mar a thagann sé ar láimh go dtí an Bord.
 4. go mbeidh an Ráiteas slándála seo ina chuid dhílis d’aon traenáil agus d’aon phlean forbartha foirne sa todhchaí.

Contúirtí

Cuirfidh an Bord Bainistíochta agus an fhoireann liosta cintúirtí le chéile. Beifear Ábalta cuid de na contúirtí a dhíchur, ach beidh cuid acu nach bhfuil aon leigheas orthu.

Contúirtí gur féidir iad a leigheas, déanfar sin a luaithe agus is féidir faoi mar atá leagtha síos sa ráiteas.

Liostáilfear go soiléir iad siúd nach bhfuil aon leigheas orthu, agus leagfar síos polasaí agus nósanna chun an baol a bhaineann leo a mhaolú an oiread agus is féidir.

Déanfaidh an Bord Bainistíochta i gcomhar leis an bhfoireann monatóireacht rialta ar leigheas contúirtí.

Contúirtí Faoi Leith

1. Tine

Is é polasaí Bhoird Bainistíochta Ghaelscoil Ultain go:

 1. soláthrófar go leor múchtóirí tine a phléifidh le tine d’aon chineál.
 2. go ndéantar seirbhísiú rialta ar fhearas tine.
 3. go ndéantar druil tine sa scoil ar a laghad uair sa bhliain.
 4. go dtugtar oiliúint mar is cuí in úsáid múchtóirí tine de chineálacha éagsúla.
 5. go bhfuil an t-aláram tine marcáilte go soiléir.
 6. go bhfuil comharthaí ann a chuireann in iúl go soiléir do chuairteoirí cá bhfuil bealaí amach.
 7. go múchtar nó go ndíphlochóidtear fearas leictreach lasmuigh d’uaireanta oibre nó nuair a bheidh seomraí folamh ar feadh tréimhse fada.
 8. go dtuigeann gach aon duine go bhfuil láthair tionóil éigeandála
 9. má tá ball foirne ar bith ag fágáil an fhoirgnimh le linn uaireanta scoile, go gcuireann sé/sí an méid sin in iúl don phríomhoide nó don leasphríomhoide.
 10. go bhfuil bealaí éalaithe marcáilte go soiléir.
 11. nach gcoimeádtar buidéil gáis i stór sa bhfoirgneamh.
 12. go bhfuil an scoil agus fearas na scoile seiceálta mar is cuí ag oifigeach tine, agus go bhfuil a chuid treoracha curtha i bhfeidhm.

Contúirtí Buana

1. Innealra, fearas cistine agus fearas leictreach.

Is é polasaí an Boird Bainistíochta Ghaelscoil Ultain nach mbainfidh ach daoine atá iniúil ar an obair úsáid as fearas mar atá luaite thuas. Déanfar iniúchadh rialta slándála ar an bhfearas agus ar an innealra sin.

2. Ábhar Ceimiceach.

Is é polasaí Boird Bainistíochta Ghaelscoil Ultain go gcoimeádfar aon ábhar ceimiceach, gallúnach, ábhar glantacháin eile i mboscaí a bhfuil lipéadaí soiléire orthu ag míniú an ábhair sa bhosca agus rialacha a úsáidte. Coimeádfar ábhar den chineál sin faoi ghlas i stór na nglantóirí. Déanfar soláthar ar pé fearas cosanta is gá chun ábhar den chineál sin a úsáid.

3. Drugaí agus Leigheas.

 1. Is é polasaí Boird Bainistíochta Ghaelscoil Ultain go gcoimeádfar gach cóir leighis i gcófra sa seomra ranga. Beidh doras an cófra sin faoi ghlas nuair atá an seomra folamh.
 2. Is é polasaí an Bhoird Bainistíochta gan aon chóir leighis a chur ar phian d’aon tsaghas. Má bhíonn aon bhall foirne buartha faoi pháiste, déanfar teagmháil le tuismitheoir/caomhnóir an pháiste, nó le dochtúir.
 3. Iarrfar ar gach teaghlach foirm éigeandála a líonadh a thugann eolas don scoil conas teacht ar thuismitheoir/caomhnóir an pháiste más gá sin.
 4. Sa chás go mbíonn páiste tinn agus go dteipeann ar fhoireann na scoile teacht ar an tuismitheoir/caomhnóir faoi mar atá ar an bhfoirm éigeandála, is é polasaí an Bhoird Bainistíochta go ndéanfaidh foireann teagaisc na scoile pé socrú a mhothaíonn siad a bheith riachtanach chun sláinte an pháiste a chosaint, i. é/í a thabhairt chuig dochtúir nó ospidéal, nó pé socrú eile a mhothaíonn an fhoireann a bheith riachtanach sna cúinsí faoi leith.
 5. Sa chás go bhfuil antaibheathach ná cóir leighis eile á thógaint ag páiste, ní ceadmhach do bhall foirne an chóir leighis sin a thabhairt don pháiste gan cead bheith faighte ón Bhord Bainistíochta tríd an gnáth chóras scoile.

Slándáil

 1. Iarrtar ar pháistí rialacha na scoile ó am go ham, agus ordaithe múinteoirí maidir lena slándáil a chomhlíonadh go beacht agus go tapaidh.
 2. Níl cead ag aon pháiste talamh na scoile a fhágáil le linn am scoile gan tuismitheoir bheith in éineacht leis/lei.
 3. Ní mór do gach páiste cúram a dhéanamh dá shlándáil féin agus do shlándáil páistí eile.
 4. Aithníonn an Bord Bainistíochta an baol a bhaineann le buidéal agus bruscar go mbíonn fágtha ó am go ham ag daoine eile a úsáideann an láthair. Déanfar iarracht an bruscar sin a bhailiú sula dtagann na páistí. Ní ceadmhach do pháistí dreapadh ar an gclaí, nó dul taobh taobh amuigh de na geataí gan cead an mhúinteora. Níl cead na clocha a chaitheamh.

Saoránaíocht

 1. Ní mór do pháistí aire a thabhairt do shealúchas na scoile, na bpáistí eile, agus na múinteoirí.
 2. Caitfear íoc as aon damáiste a dhéanann páiste d’aon ghnó.
 3. Coimeádtar an clós glan. Ní thógtar bia amach sa chlós.
 4. Tugtar aire do na bláthanna.
 5. Seachnaítear drochchaint agus iompar garbh drochbhéasach.
 6. Má mhothaíonn aon mhúinteoir faoi bhagairt ag aon duine faoi leith agus an múinteoir i mbun oibre, díreofar aird an Bhoird Bainistíochta ar an bhfadhb. I gcás ar bith den chineál sin, cinnteoidh an Bord go ndéanfar an múinteoir (nó aon fhostaí eile de chuid an Bhoird) a chosaint ar mhí-úsáid.

Garchabhair

Is é polasaí Boird Bhainistíochta Ghaelscoil Ultain :

 1. Beidh dhá bhosca garhchabhrach, agus iad líonta go cuí.
 2. Tabharfaidh aon mhúinteoir a bheidh ag tabhairt páistí ar thuras spóirt ceann de na boscaí seo in éineacht leis/léi.
 3. Beidh uisce te agus gallúnach ar fáil i gcónaí.

Dialann Imeachtaí

No events to display.