Child Protection

Child Protection Policy [Léim go dtí an leagan Gaeilge]
The Board of Management recognises that child protection and welfare considerations permeate all aspects of school life and must be reflected in all of the school’s policies, practices and activities. Accordingly, in accordance with the requirements of the Department of Education and Skills’ Child Protection Procedures for Primary and Post Primary Schools, the Board of Management of St. Gaelscoil Ultain has agreed the following child protection policy:

 1. The Board of Management has adopted and will implement fully and without modification the Department’s Child Protection Procedures for Primary and Post Primary Schools as part of this overall child protection policy.
 2. The Designated Liaison Person (DLP) is Joe Ó Gallchóir.
 3. The Deputy Designated Liaison Person (Deputy DLP) is Ciara Nic Gabhann
 4. In its policies, practices and activities, Gaelscoil Ultain will adhere to the following principles of best practice in child protection and welfare.  The school will
  • recognise that the protection and welfare of children is of paramount importance, regardless of all other considerations;
  • fully co-operate with the relevant statutory authorities in relation to child protection and welfare matters
  • adopt safe practices to minimise the possibility of harm or accidents happening to children and protect workers from the necessity to take unnecessary risks that may leave themselves open to accusations of abuse or neglect;
  • develop a practice of openness with parents and encourage parental involvement in the education of their children; and
  • fully respect confidentiality requirements in dealing with child protection matters.

  The school will also adhere to the above principles in relation to any adult pupil with a special vulnerability.

 5. The Child Protection Policy of Gaelscoil Ultain is integrated with other school policies, the Code of Behaviour, Anti-bullying Policy, Pupil Attendance Strategy, Supervision of Pupils, Sporting Activities,School Outings, Pupil Work Placements at post primary.The Board has ensured that the necessary policies, protocols or practices as appropriate are in place in respect of each of the above listed items.
 6. This policy has been made available to school personnel and the Parents’ Association and is readily accessible to parents on request. A copy of this policy will be made available to the Department and the Patron if requested.
 7. This policy will be reviewed by the Board of Management once in every school year.
 8. This policy was adopted by the Board of Management on 31-01-12.

Polasaí maidir le Caomhnú Leanaí Ghaelscoil Ultain [Jump to the English Version]
Glacann an Bord Bainistíochta leis go bhfuil fíorthábhacht le caomhnú leanaí agus leas leanaí maidir le gach gné de shaol na scoile agus nach mór sin a bheith le sonrú ar pholasaithe, modhanna oibre agus beartaíocht uile na scoile. Dá réir sin, ag teacht lena n-éilítear faoi ‘Nósanna Imeachta maidir le Caomhnú Leanaí i mBunscoileanna agus i Scoileanna Iarbhunscoile’ na Roinne Oideachais agus Scileanna, tá an polasaí seo a leanas maidir le caomhnú leanaí aontaithe ag Bord Bainistíochta Ghaelscoil Ultain:

 1. Tá glactha ag an Bhord Bainistíochta le ‘Nósanna Imeachta maidir le Caomhnú Leanaí i mBunscoileanna agus i Scoileanna Iarbhunscoile’ na Roinne agus déanfar a gcur i bhfeidhm go hiomlán, gan athrú gan leasú, mar chuid den pholasaí ginearálta maidir le caomhnú leanaí.
 2. An Duine Idirchaidrimh Ainmnithe (DIA): Joe Ó Gallchóir
 3. An Leas-Dhuine Idirchaidrimh Ainmnithe (Leas-DIA): Ciara Nic Gabhann
 4. I ndáil le polasaithe, modhanna oibre agus beartaíocht de chuid Gaelscoil Ultain, cloífear leis na prionsabail seo a leanas den dea-chleachtas maidir le caomhnú leanaí agus leas leanaí:Déanfaidh an scoil
  • Glacadh lesi go bhfuil fíorthábhacht le caomhnú leanaí agus leas leanaí, gan bheann ara on cheist eile;
  • Comhoibriú go hiomlán leis na húdaráis chuí faoin reachtaíocht maidir le caomhnú leanaí agus cúrsaí leasa leanaí
  • gnásanna sábháilte a ghlacadh chuici féin d’fhonn an dóigh go dtarlódh dochar nó tionóisc do leanbh a mhaolú oiread agus is féidir agus an lucht oibre a chosaint ó chall dul i mbaol nach gá a bhféadfadh gurb é toradh a bheadh air go gcuirfí drochúsáid nó faille ina leith;
  • gnás ionracais a thabhairt chun cinn le tuismitheoirí agus iad a spreagadh a bheith rannpháirteach in oideachas a gcuid leanaí; agus
  • meas iomlán a léiriú ar riachtanais rúndachta agus í ag déileáil le cúrsaí caomhnaithe leanaí

  Cloífidh an scoil leis na prionsabail thuas freisin i ndáil le haon dalta fásta lena mbaineann soghontacht speisialta.

 5. Tá Polasaí maidir le Caomhnú Leanaí Ghaelscoil Ultain comhtháite le polasaithe eile scoile mat atá an Cód Iompair, an Polasaí in aghaidh na Bulaíochta, an Straitéis Tinrimh Daltaí, Maoirseacht ar Dhaltaí, Gníomhaíochtaí Spóirt, Turais Scoile agus Socrúcháin oibre daltaí in iarbhunscoileannaTá sé cinntithe ag an mBord go bhfuil na polasaithe, prótacail nó cleachtais, de réir mar is cuí, curtha i bhfeidhim i ndáil le gach ceann de na rudaí thuasluaithe.
 6. Cuireadh an polasaí seo ar fáil d’fhoireann na scoile agus do Chumann na dTuismitheoirí agus tá sé ar fáil go héasca ag tuismitheoirí ach a iarraidh. Cuirfear cóip den pholasaí seo ar fáil don Roinn agus don phátrún sa chás go n-iarrtar é.
 7. Déanfaidh an Bord Bainistíochta an pholasaí seo a thabhairt faoi athbreithniú uair in aghaidh na scoilbhliana.
 8. Ghlac an Bord Bainistíochta leis an pholasaí seo ar an 31-01-12

Dialann Imeachtaí

26 February 2018
Feis Fhilíochta …until 28 February 2018
6 March 2018
Mini 7's Buachaillí
Céad Fhaoistin 7:00pm - 8:00pm
13 March 2018
Mini 7's Cailíní
14 March 2018
Rásaíocht Tras Tíre
15 March 2018
Ceilí scoile sa Hillgrove 7in
16 March 2018
Féile Dramaíochta Mhuineacháin
19 March 2018
Scoil Dúnta
24 March 2018
Scoil Dúnta …until 8 April 2018
9 April 2018
Athoscailt na scoile
7 May 2018
Scoil Dúnta
12 May 2018
An Chéad Chomaoineach 11:00am - 12:30pm